Kategórie      
Výrobcovia / značky

Riedidlo S6001

Riedidlo S6001

Riedidlo do syntetických náterových látok na striekanie.

Výrobca: Optimal

Varianty tovaru

    Balenie Dostupnosť Cena
Riedidlo S6001 350g/0,45L skladom
1,97 €
1,87 €
 
Riedidlo S6001 1L skladom
3,62 €
3,25 €
 
Riedidlo S6001 3,4L skladom
14,79 €
14,05 €
 
Riedidlo S6001 9L skladom
32,47 €
30,85 €
 

Riedidlo S6001

Riedidlo Optimal S6001 je riedidlo do striekaných náterových látok.

 

Návod na použitie: Riedidlo S6001 sa používa na riedenie syntetických náterových látok pri nanášaní striekaním schnúcich na
vzduchu. K uvedeným látkam sa riedidlo S6001 pridáva postupne za stáleho miešania až sa dosiahne potrebná konzistencia.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pozor, nebezpečné výpary! Vstrebáva sa pokožkou. Pri
práci je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom!
Výrobok sa nesmie použiť na mytie pokožky. Pri práci používajte ochranné pomôcky! Nesmie prísť do
styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody!
Likvidácia obalov a odpadov: Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným
spôsobom podľa platných predpisov, vzťahujúcich sa na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na skládkach priemyselných
odpadov. Zabráňte, aby sa zmes dostala do kanalizácie, k povrchovým a podzemným vodám.
Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti!
Hasiace prípravky: Penový a práškový hasiaci prístroj. Nehasiť vodou!
Skladovanie: Uchovajte pri teplote max. +5 až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti.
PRVÁ POMOC: viď bezpečnostné upozornenia
- Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí pokožky opláchnuť vodou a mydlom, postihnuté miesto natrieť reparačným krémom. Vo
všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc!
GHS klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Zloženie S6001: tažký benzín (ropný), tažká frakcia, hydrogenačne odsírený (ES 265-185- 4), toluén (ES 203-
625- 9) „Len na odborné použitie“ ADR/RID: trieda 3, 33/1263 obalová skupina
Hustota: 0,820 g/cm3 TOC: 0,890 kg/kg
Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na obale.

 

Výstražné upozornenia:
H 225: Veľmi horľavá kvapalina a pary H 304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích
ciest H 315: Dráždi kožu H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty H 373: Môže spôsobiť
poškodenie orgánov po dlhšej alebo dlhodobejšej expozícii H 361d: Podozrenie z poškodzovania
nenarodeného dieťaťa H 411: Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami
Bezpečnostné upozornenia:
P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P 201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P 202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla /iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P 281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. P 301+P 310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P403+233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501: Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov o nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

Súbory na stiahnutie

Názov Popis Odkaz Veľkosť Pridané
KBÚ 5506535-s-6001clp-optimal.pdf 434.28 KB 19.01.2023
Technický list 5506535-s-6001.pdf 266 KB 19.01.2023

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

AkciaStrechona

Strechona

Antikorózna alkydová polomatná až matná farba 2v1.

od 24,- € 28,30 €
Sprej Deco Color Decoration 400ml

Sprej Deco Color Decoration 400ml

Alkydové laky na báze rozpušťadiel.

od 3,90 € 4,20 €
Brúsny papier

Brúsny papier

oxid hlinitý.

od 0,30 €
SYNRAD

SYNRAD

Syntetická farba na radiátory lesklá.

od 6,71 € 7,45 €