Kategórie      
Výrobcovia / značky

GDPR

Úvod InfoGDPR

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov Slovenskej republiky poskytujeme nasledujúce informácie. Cieľom týchto informácií je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde a ako môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

  1. 1.    Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť TATRAŠINDEL, spol. s r.o., IČO: 36 198 358, so sídlom: Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko (ďalej len: "prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje:

adresa: TATRAŠINDEL, spol. s r.o., Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves

email: info@jub-farby.eu

mobil: 0905 270 702

a) Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

  1. 2.    Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

a) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

b) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

  1. 3.    Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

a) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

-  plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

b) Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie  objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.

c) Zo strany prevádzkovateľa  prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

  1. 4.        Doba uchovávania údajov

 a) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

- po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

b) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

  1. 5.    Príjemcovia osobných údajov ( zamestnanci prevádzkovateľa)

 a) Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

- podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

- zaisťujúce marketingové služby

b) Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

  1. 6.    Vaše práva

a) Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

- na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

- na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

- na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

- podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,

- na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

- odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa.

b) Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

  1. 7.    Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa: TATRAŠINDEL, spol. s r.o., Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na info@jub-farby.eu. Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. Ak bude ale Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

  1. 8.    Podmienky zabezpečenia osobných údajov

a) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

b) Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

c) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

  1. 9.    Záverečné ustanovenia

 a) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

b) S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

c) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli. Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnej miere a dôsledne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň naša webová stránka vlastní digitálny bezpečnostný certifikát, ktorý je označená ikonou zámku, čo znamená, že Vaše pripojenie je súkromné, Vaše informácie (napríklad heslá alebo číslo platobnej karty) sú v bezpečí a chránené pomocou kryptovania. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 22.05.2019, pričom sa riadia Slovenským právnym poriadkom a prevádzkovateľ TATRAŠINDEL, spol. s r.o. si vyhradzuje právo ich zmeny aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vždy aktuálne obchodné podmienky zverejní na svojej internetovej stránke.

 

Ako používa stránka jub-farby.eu súbory cookies?

Čo sú súbory cookies?

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je užívateľ upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú najmä:

- k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími komplikáciami,

- pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať,

 - pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie, na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám,

 - pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.

 

Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

 

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.