Kategórie      
Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod InfoReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti TATRAŠINDEL s.r.o.. Záručná doba pri spotrebnom tovare je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na jej použitie, končí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. 

 

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti TATRAŠINDEL s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Kupujúci nemôže uplatniť zodpovednosť za vady, ktoré sám spôsobil, predávajúci nezodpovedá ani za bežné opotrebovanie veci. Kúpu veci je kupujúci povinný preukázať, a to najlepšie predložením kópie dokladu o kúpe.

 

Kupujúci má právo uplatniť iba « nevyhnutné » náklady spojené s uplatnením reklamácie.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
JUB-FARBY.eu

Letná 51
052 01 Spišská Nová Ves

Slovensko